Pedagogisch beleidsplan BSO

Inleiding pedagogisch beleidsplan MaMo bso mei 2017
In dit plan laten wij u kennismaken met het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang
van MaMo. Het plan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, begeleiding en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van de pedagogisch medewerkers. Het plan biedt ons pedagogisch medewerkers steun in ons dagelijks werk en geeft huidige en toekomstige ouders inzicht in de gang van zaken binnen onze buitenschoolse opvang. Het pedagogisch beleidsplan is ook een verantwoording van ons werk. Ook is het plan belangrijk voor ouders en controlerende instanties. In dit plan zijn ook de belangrijkste aspecten van de vier pedagogische basis competenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen. Emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en de overdracht van waarden en normen. MaMo evalueert jaarlijks dit plan met kinderen, ouders, oudercommissie en collega’s. Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleid dan kunt u dit vinden in het volgende document.

Pedagogisch beleidsplan BSO MaMo herzien mei 2017