Pedagogisch beleidsplan KDV

Pedagogisch beleidsplan

Vooraf:
In dit beleidsplan laten wij u kennismaken met het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf MaMo. Het pedagogisch beleid geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van de leidsters. Het plan biedt ons leidsters steun bij ons dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige ouders inzicht in de gang van zaken van ons kinderdagverblijf. Het pedagogisch beleidsplan is tevens een verantwoording van ons werk. Het plan is ook belangrijk voor ouders en controlerende instanties. In dit beleidsplan zijn de belangrijkste aspecten van de vier competenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen. Het gaat dan om: sociale veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van normen en waarden.

Het plan bestaat uit de volgende punten:

 1. Uitgangspunten
 2. Pedagogische visie
 3. De ontwikkeling van kinderen
 4. Betekenis voor de praktijk
 5. Tot slot

1. Uitgangspunten

Het Kinderdagverblijf MaMo is een kleinschalig kinderdagverblijf voor de leeftijdscategorie van 0-4 jaar. De opvang bestaat uit 1 verticale groep en is een ruimte met daarbij een slaapkamer, toilet, keuken, kelder en buitenplaats. Wij staan als Kinderdagverblijf voor een huiselijke sfeer en een goede band met ouders en kind. Dit onderhouden we door middel van het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwdheid. Door dit alles in huis te hebben kunnen de kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en laten ieder kind in zijn waarde. Hierdoor kunnen ze zich goed zelf ontwikkelen en krijgen ze de kans om zichzelf te kunnen zijn en te ontdekken.

Wij werken in een vof met 3 personen. Wij kiezen ervoor om de groep met zijn 3en zelf op te vangen om zo veel wisselingen te voorkomen. We proberen zoveel mogelijk de opvang onderling te rouleren, zodat er niet te veel wisseling is voor de kinderen wat zeker ook veiligheid moet geven. En niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders zal dit een goed gevoel en veel vertrouwen kunnen geven.

Uiteraard volgen we de wettelijke richtlijnen voor de gezondheid, hygiëne en veiligheid.

2. Pedagogische visie

Onze pedagogische visie is gebaseerd op een aantal punten. Dit zijn de punten:

 • Kinderdagverblijf MaMo werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Ons kinderdagverblijf is gericht op het individuele kind.
 • Wij worden gezien als medeopvoeders en zijn daarom duidelijk over hoe wij werken als kinderdagverblijf en vanuit welke visie.
 • Als leiding hebben wij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in op de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing, en behoeften.
 • In het kinderdagverblijf gelden regels en richtlijnen die voor alle kinderen van toepassing zijn. We handelen naar situatie en kind.
 • Ieder kind heeft het recht om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekend onder meer dat kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen ter aanvulling op de thuissituatie. Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de leidsters over de kinderen vinden wij belangrijk. De kleinschaligheid van onze opvang biedt de mogelijkheid niet alleen kinderen, maar ook de ouders goed te leren kennen.
 • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen en om zelfredzaamheid te stimuleren. Taal- en vaardigheden ontwikkelingsprogramma’s voor peuters helpen ons daarbij.
 • We werken vanuit duidelijke en heldere regels. Op deze manier herkennen de kinderen bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Onderdeel hiervan is ook werken met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen structuur en regelmaat. Door deze regelmaat wordt er een veilig klimaat geschapen voor de kinderen en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

Ondanks de regels houdt opvoeden ook altijd in; “flexibel en met gezond verstand werken”. Als iets voor het ene kind goed is, hoeft dat niet voor het ander kind zo te zijn. Waar de ene opvoeder (ouder of leidster) succes heeft, kan het bij een anders soms geen effect hebben. Opvoeden gaat dus om het zoeken van een evenwicht tussen het werken vanuit een vaststaand kader en het leveren van maat werk.

3. De ontwikkeling van kinderen

Bij het kijken naar de ontwikkeling van de kinderen onderscheiden wij als kinderdagverblijf MaMo vijf gebieden:

 1. Lichamelijke ontwikkeling (motoriek)
 2. Sociaal- emotionele ontwikkeling
 3. Cognitieve ontwikkeling
 4. Creatieve ontwikkeling
 5. Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen

Hier een nadere toelichting:

1. Lichamelijke ontwikkeling (motoriek)

In de leeftijdfase van 0 tot 4 jaar maakt een kind een grote ontwikkeling door in de motoriek. Hierbij is onderscheid te maken in de grove en de fijne motoriek. De grove motoriek wordt gestimuleerd door het aanbieden van de uitdagende spelmogelijkheden passend bij de leeftijd van de kinderen. Door het spelen leren kinderen hun eigen mogelijkheden kennen. Klauteren, klimmen en springen zijn ondere andere activiteiten. Ook het samen dansen op muziek is een activiteit die de grote motoriek stimuleert.

De fijne motoriek heeft betrekking op kleine bewegingen die coördinatie tussen ogen en handen vereisen. Het kind gaat naar voorwerpen grijpen, pakken en gaat iets in de mond stoppen. Het maken van puzzels, tekenen en knutselen bijvoorbeeld zijn activiteiten die deze ontwikkeling stimuleren. Baby’s worden zowel in de box als in een wipstoeltje diverse soorten speelgoed aangeboden (bijvoorbeeld: rammelaars, babygym, ritselboekjes etc.) Voorbeelden kunnen ook zijn de dagelijkse verzorging, zoals: van fles naar tuitbeker en daarna drinkbeker gaan. Dit draagt allemaal bij aan de fijne motoriek.

2. Sociaal-emotionele ontwikkeling

De keuze van ouders opvang in een kinderdagverblijf is een keuze voor opvang van het kind in een groepsverband. In de groep kan het kind relaties opbouwen met andere kinderen in verschillende leeftijden of eigen leeftijd. Ook door diverse volwassenen te zien. In de omgang met anderen en met de leidsters wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Het kind leert omgaan met anderen en ziet wat zijn gedrag voor invloed heeft op hen. Het kind leert om te gaan met zijn eigenboosheid, verdriet en blijdschap, maar ook met de boosheid, verdriet en blijdschap van anderen. Wij als leidsters staan ervoor om kinderen samen te laten spelen door middel van de ruimte uitnodigend in te richten en spelmateriaal aan te bieden. Maar ook doet het kind sociale vaardigheden op door bijvoorbeeld te helpen opruimen, delen van speelgoed, het samen eten, leren wachten en het samen vieren van een feestje.

3. Cognitieve ontwikkeling

Taal is een belangrijk middel om de wereld te begrijpen. Een kind vraagt en krijgt in taal uitleg en hulp. De leidsters spelen hierin een actieve rol door veel naar het kind te luisteren en met het kind te praten. Dit gebeurt zoveel mogelijk in correct Nederlands, zodat de kinderen dit overnemen. Ook wordt er zoveel mogelijk op de taaluitingen van het kind gereageerd. Daarbij word maximaal aangesloten bij de belevingswereld en persoonlijke emoties van de kinderen. Belangrijk hierbij is dat er niet in “brabbeltaal” terug gesproken of nagepraat wordt.

Zingen met de kinderen is bijvoorbeeld een belangrijke activiteit om de taalontwikkeling te stimuleren. Ditzelfde geldt voor spelletjes met klank en geluid. Verhalen voorlezen is ook een manier om taal te stimuleren.

4. Creatieve ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk dat de fantasie van een kind tot zijn recht komt en creativiteit word aangemoedigd. Wij zorgen regelmatig voor knutselactiviteiten en stimuleren de vraag om wat te ondernemen qua creativiteit. Wij zullen niet vaak nee zeggen op deze vraag. Tevens staan wij met een 3e regelmatig op de groep waardoor wij ook de mogelijkheid hebben om aan de vraag te voldoen. Om de creativiteit te ontwikkelen en te stimuleren werken wij met allerlei soorten materialen: water, zand, verf, klei, papier. Daarnaast stimuleren wij ook het creatieve spel. Hiervoor zijn gevarieerde materialen beschikbaar (bijvoorbeeld keukenspeelgoed, verkleedkleren en diverse bouwmaterialen)

Tot slot worden er ook verschillende activiteiten ondernomen met de kinderen: uitstapjes, wandelen, verkleden, gymmen in een gymzaal, diverse bos/hei activiteiten.

5. Ontwikkeling van identiteit en zelfvertrouwen

Het hebben van zelfvertrouwen is heel belangrijk. Een kind met zelfvertrouwen kan voor zichzelf opkomen, kan zelfstandig en onafhankelijk zijn. Het kind durft om hulp te vragen en is niet bang om fouten te maken.

Leidsters stimuleren het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze geven geen kritiek op het kind zelf, maar op het gedrag van het kind. Positief gedrag wordt benadrukt door de leidsters en wij prijzen een kind als het iets nieuws kan doen.

Zorgen
Niet elk kind maakt op alle terreinen een probleemloze ontwikkeling door. Als leidsters zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, spreken zij die ongerustheid uit naar de ouders. Omgekeerd kunnen de ouders bij twijfel of zorgen, deze delen met de leidsters. Samen proberen we dan duidelijkheid te krijgen en inzicht te verwerven in het gedrag van het kind en de opvoedingssituaties. Vervolgens kunnen we afspraken maken rondom specifiek gedrag van een kind of kunnen onderling overleg eventueel andere vervolgstappen worden gezet.

4. Betekenis voor de praktijk

Onze uitgangspunten, pedagogische visie en kijk op de ontwikkeling van de kinderen vindt een verdere uitwerking op een groot aantal terreinen. In dit hoofdstuk hebben we de betekenis voor onze dagelijkse praktijk nader voor u uitgewerkt:

We hebben onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:

 • De groep
 • Dagindeling
 • Opvangtijden en halen en brengen
 • Wat te doen bij te laat
 • Afscheid nemen
 • Activiteiten
 • Speciale activiteiten en feesten
 • Eten en drinken
 • Kinderen en persoonlijke hygiëne
 • Sfeer en inrichting
 • De leidsters
 • Waarden en normen
 • Schriftje
 • Ouders
 • Gezondheid
 • Speelruimte en speelgoed
 • Plaatsingsbeleid
 • Wennen
 • Protocollen

De groep:
Wij kiezen voor een kleinschalig kinderdagverblijf en een verticale groep kinderen van de leeftijd 0-4 jaar. Door de verticale samenstelling van de groep kan een kind met kinderen van diverse leeftijden spelen. Aan sommige kinderen kan een kind zich een beetje optrekken en anderzijds leert het zich beheersen in contact met de wat jongere kinderen. De grote kinderen houden rekening met de kleintjes en de kleintjes leren van de groten en soms is dat ook omgekeerd. Het kleinschalige heeft zijn voordeel doordat het een ruimte is met een groep en dezelfde leidsters die rouleren waardoor kinderen zich snel vertrouwd voelen en zich makkelijker uiten.

Dagindeling:
Onze dagindeling staat vast en bestaat dus uit vaste onderdelen zoals; fruit eten, broodmaaltijd eten, drinken, slaaptijden en een crackertje eten. De concrete invulling van de dag is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en specifieke behoeftes.

Het ritme van de baby’s word afgestemd met de ouders. Zij krijgen eten wanneer zij dat nodig hebben en gaan slapen wanneer zij moe zullen zijn. De rest van de tijd zullen zij spelen in de box, rondkijken vanuit een wipstoel of worden ze geknuffeld op schoot.

Kinderen die ouder zijn eten gezamenlijk en slapen gezamenlijk. Kinderen slapen naar eigen behoeften en/of wensen van ouders. De overige bezigheden worden aangepast aan de behoeften van het kind. De kinderen kunnen als het weer het toelaat lekker buiten spelen op ons pleintje. Daar kunnen ze kiezen uit divers buitenspeelgoed materiaal. (zandbak, auto’s en dergelijke).

Hier volgt een tabel van ons dagritme:

Tijd Activiteit
7.30 – 9.00 Kunnen ouders hun kinderen bij ons brengen. De overdracht wordt gedaan met de ouders en er is tijd voor een kopje koffie of thee.
9.30-10.00 Fruit eten, stukjes voor de groten en fruithapje voor de kleinen. Daarbij krijgen ze een bekertje of flesje sap.
10.00 Gaan de kleintjes naar bed (kindjes die 2 slaapjes doen).
11.30-12.00 Kleintjes weer wakker.
12.00 Brood eten, melk drinken en tandenpoetsen
13.00 Grotere kinderen naar bedje (kinderen van 1 slaapje)
14.00 Krijgen de kleintjes een liga, rijstewafel of soepstengel met wat sap.
14.30-15.00 Grote kinderen weer wakker en de kleintjes doen nu hun tweede slaapje.
15.15 – 15.30 Grote kinderen een koekje en sap
16.30-18.00 Ouders kunnen hun kinderen weer ophalen.

Vaste verschoonrondes zijn: 10.00, 13.00 en 15.00 en nog een keertje tussen 16.30-17.00. Natuurlijk wordt er tussendoor ook verschoond en gecheckt. In ieder geval als ze naar bed gaan.

Tussen het slapen en het eten door spelen de kinderen natuurlijk ook vrij!

Dit is een richtlijn tabel. Dit houdt in dat dit ons ritme is, maar we kijken ook persoonlijk naar het kind en dan passen we het ritme wel aan. Aan het einde van de dag gaan we soms nog even een koekje eten voordat ze opgehaald worden. Om zo rust te creëren. Of er wordt een boekje voor gelezen.

Opvangtijden en halen en brengen: ·Kinderdagverblijf MaMo is 5 dagen per week geopend.

De openingstijden zijn van 7.30 – 18.00

Brengen is tussen 7.30 – 9.00

Halen is tussen 16.30 – 18.00

Kinderen kunnen voor een hele dag gebracht worden. Dit omdat de rust dan word bewaard. Mocht het een keertje voorkomen dat een ouder een kind later wil brengen of eerder op wil halen. Is dit in goed overleg eventueel wel mogelijk.

Afscheid nemen:
Wij vinden het belangrijk voor het kind dat het weet dat zijn ouders weer weggaan. Wij stellen het dan erg op prijs dat jullie als ouders aangeven dat jullie weggaan naar het kind toe. Tevens bieden wij een kopje koffie of thee aan in de ochtend, zodat er toch een klein rust moment is om even een kleine overdracht te doen. We nemen afscheid met het kindje en indien mogelijk zwaaien we ook even.

Activiteiten:

 • Buitenspelen zowel zomer als in de winter. Dit geldt vooral voor de oudere kinderen. Wij staan ervoor om zo snel als het kan een frisse neus buiten te halen.
 • Stukje wandelen in het bos of op de hei.
 • Kinderboerderij bezoeken
 • Georganiseerd spelen met speelgoed aan tafel.
 • Verkleden
 • Brieven posten
 • Muziek luisteren en samen dansen.
 • Zelf speelgoed kiezen voor aan tafel.
 • Gymmen in de afgehuurde gymzaal. (dit om kinderen te motiveren om te bewegen).

Het is voor de kinderen niet verplicht om mee te doen. We stimuleren dit echter wel, zeker voor de oudere kinderen. Vanaf een leeftijd van 2,5 a 3 jaar verwachten wij dat de kinderen mee doen aan de activiteiten. Uiteraard starten we hier geleidelijk mee en wat we daarbij verlangen is afhankelijk van de leeftijd en ook de specifieke kindkenmerken. Voor kleinere kinderen geldt vaak dat zij sneller wisselen en iets anders kunnen gaan doen. Grotere kinderen worden gestimuleerd om de werkjes af te maken en mee te helpen met opruimen.

In de middag als de kinderen slapen is ook een klein groepje op, dit kan variëren van de kleine baby’s van de twee slaapjes tot de grote niet slapers. Zij krijgen ook activiteiten aangeboden die bij hun passen. Doordat er dan een kleine groep is kunnen wij als leidsters wat meer specifieke aandacht geven aan de kinderen.

Speciale activiteiten en feesten
Verjaardagen van de kinderen, maar ook van de leidsters worden allemaal gevierd. We versieren het verblijf met slingers en er komt een plaat op de deur met daarop een aankondiging dat er iemand jarig en wie de jarige is. Voor de leidsters word hij wat eerder opgehangen, zodat ouders kunnen zien dat er binnenkort een feestje is. De feestjes worden gevierd met; slingers, liedjes, kaarsjes aan op een taartje, en in de kring zingen wij liedjes. Uiteraard hoort hier een verjaardag presentje bij voor de jarige job en vaak ontvangen de andere kindjes uit de groep een kleine traktatie Dit is natuurlijk niet verplicht!

Aan andere feesten zoals carnaval, Sinterklaas en Kerstmis wordt speciale aandacht besteed. Ieder jaar wordt Sinterklaas gevierd met eventueel een bezoekje door de Sint en Piet aan kinderdagverblijf MaMo. Het Sinterklaas feest wordt altijd afgesloten met een klein cadeautje. Ook wordt de schoen eenmalig neergezet in de weken ervoor. Met kerst besteden wij aandacht aan de sfeer in het kinderdagverblijf. Dit doen we met weinig licht en eventueel als het veilig kan met waxinelichtjes. Ook hebben wij een kerstdiner en vragen wij de kinderen netjes gekleed te komen en tevens doen wij ook ons best. En gaan we genieten van een heerlijke maaltijd! Verder besteden we natuurlijk aandacht aan; Pasen, koninginnendag en de seizoenen. Dit doen we door middel van knutselen, verhaaltjes voor lezen over het thema en eventueel uitjes naar het bos en dergelijke.

Speciale verjaardagen van mensen zoals; papa, mama, opa of oma kan altijd worden aangeven bij ons. Wij zorgen dan dat het kindje wat moois kan knutselen, verven of maken voor degene die jarig is. Tevens zullen wij wat moois met uw kind maken voor vader en moeder dag. En mocht een kindje een broertje of zusje krijgen gaan wij vanzelfsprekend wat moois maken. Ook mag het kindje natuurlijk altijd uitdelen bij ons om aan te geven dat hij of zij een broer of zusje erbij heeft gekregen.

Eten en drinken

Wij verzorgen de volgende maaltijden:

 • Vers fruit in de ochtend (zowel fruithap als stukjes fruit) er zijn altijd bananen, peren en appels, maar in de zomer kan dat afgewisseld worden met aardbeien of meloen.
 • Broodmaaltijd (lunch) wij hebben tarwe brood standaard in gebruik.

Met daarop diverse soorten hartig en zoetigheid. De eerste boterham is altijd met worst of kaas en de boterham die daarop volgt is een vrije keuze.

 • Verschillende tussendoortjes zoals; crackertjes, soepstengels, rijstewafels eventueel krentjes
 • Drinken (diksap, roosvice, halfvolle melk, “ yoghurt”.

Voor de baby’tjes onder ons zal de voeding (flesvoeding) meegeven moeten worden. Voor ons is het niet haalbaar om voeding te verzorgen doordat wij een verticale groep hebben. Flessen hebben wij wel op voorraad. Dit zijn standaard flessen. Mochten de ouders toch liever de fles van thuis willen gebruiken dan mag die uiteraard meegegeven worden. Voeding en flessen graag gelabeld met naam van het kindje.

Groente (warme maaltijd) moet ook van thuis worden meegebracht. Tot ongeveer 1 jaar kunnen wij dat geven.

Kinderen met dieet voeding graag voeding zelf mee brengen.

Kinderen en persoonlijke hygiëne
Luiers verzorgen wij voor uw kind. We hebben diverse maten. Wij zijn in het bezit van Pampers luiers, en billen doekjes hebben wij zelf op het verblijf. Dit hoeft dus niet door de ouders meegebracht te worden. Tenzij ouders liever niet dit merk willen gebruiken, dan graag zelf meenemen. Tevens hebben wij luierdoeken (katoenen luiers) Ieder kind krijgt per dag 1 doek in het mandje om daar de gehele dag gebruik van te maken bij verschoning. Qua hygiëne is dat fijn, zodat ieder kind zijn eigen ondergrond gebruikt. Natuurlijk wordt hij vervangen als hij vies is. Iedere ochtend ligt er een schone in het mandje van uw kind.

Ieder kindje heeft een eigen mandje. Daarin kunnen de ouders in de ochtend persoonlijke spullen leggen voor hun kindje. Eventueel een knuffel voor het slapen. Graag verzoeken wij de ouders om standaard 1 reserve setje kleding in het mandje te leggen. En tevens dit een keer in de zoveel tijd na te kijken of het aan vervanging toe is qua maat.

Speen kan u bij ons achterlaten. Wij zijn in bezit van een aantal spenen bakjes. Graag verzoeken wij de ouders om er standaard eentje bij ons te laten. Wij voorzien hem van naam en koken hem regelmatig uit (aan het einde van de dag).

Gedurende de gehele dag worden de kinderen verschoond. We hebben standaard verschoon rondes als kinderen naar bed gaan of als ze uit bed komen worden ze altijd gecheckt. De ochtend en eind van de dag (10.00 en om 16.30/17.00) zijn de standaard rondes dat kinderen allemaal nog even gecheckt worden.

De kinderen wassen na het eten en drinken hun handen. Tevens gebeurt dit als ze geplast hebben op de wc.

Wanneer u aangeeft dat uw kindje er aan toe is om zindelijk te worden, beginnen we met de zindelijkheidstraining. De kinderen kunnen dan regelmatig naar een speciaal voor hen beschikbaar toiletje en ook zijn we in bezit van potjes. Wij maken gebruik van datgene waar het kind zich het prettigst bij voelt. Dit alles gebeurt in goed overleg met u.

Sfeer en inrichting
Wij proberen op onderdelen de sfeer van thuis te creëren. Dit brengen wij ook tot uiting in de keuze van de inrichting van het pand. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van onze kinderen.

Een aantal keer per jaar kleden wij ons kinderdagverblijf in een bepaald thema aan. Bijvoorbeeld; winter, zomer, herfst, carnaval, kerstfeest en met Sinterklaas.

Wij hebben ook een knuffel rust hoek gecreëerd in onze ruimte. Hier kunnen kinderen zich lekker terug trekken om een boekje te lezen of te knuffelen met de leidsters. Voor de kinderen die niet meer slapen is het een mooie relax ruimte.

De leidsters;
De leidsters van kinderdagverblijf MaMo hebben een open en positieve houding naar alle kinderen, waardoor het kind de eigen ontwikkeling kan doormaken. De leidster zorgt mede voor een vertrouwde en stimulerende sfeer. Belangrijk in de benadering van de leidsters is dat wij kunnen variëren in hun gedrag en zowel stimulerend, begeleidend, corrigerend, sturend als ook afwachtend kunnen zijn. Daar waar mogelijk is zullen de leidsters zoveel mogelijk mee doen aan activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat gewenst gedrag wordt beloond. Ongewenst gedrag wordt omgebogen door het kind iets anders aan te bieden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk met een vast team van leidsters te maken hebben. De inzet van de leidsters is gebaseerd op een vast weekschema. Bij kortdurende vervanging maken wij gebruik van een vaste inval, maar proberen dit liever op te lossen met het eigen vaste team. Alleen zullen wij 3 dagen werken en allen eens in de 3 weken 4 dagen.

Waarden en normen
Wij beschouwen het als een van onze taken om aan de kinderen vrij algemeen geldende waarden en normen over te dragen. Zoals; aan regels en afspraken houden, respect hebben voor anderen, groot en klein, beleefd zijn, samen spelen, samen delen en anderen geen pijn doen.

Schriftjes
Voor ieder kind wordt een schriftje bijgehouden. Dagelijks wordt er in geschreven hoe het met uw kind gaat, vorderingen, anekdotes en bezigheden worden genoemd. Ook mogen jullie als ouder het schriftje mee naar huis nemen om er eventueel thuis ook nog wat in te schrijven. Voor ons is het ook leuk om te lezen hoe het thuis gaat met uw kind. Als ouder krijgt u daardoor een goed overzicht hoe de dag van uw kind bij ons kinderdagverblijf MaMo verloopt. Als uw kindje dan 4 jaar wordt en naar school gaat, dan heeft u een leuk overzicht van uw kind in de tijd bij Kinderdagverblijf MaMo.

Wel zal een babyschriftje over het algemeen vaker worden geschreven, dit omdat de ontwikkeling bij baby’s wat sneller gaat. Tevens zullen we daar tijden van flessen in noteren en eet momenten.

Ouders
Wij stimuleren betrokkenheid van de ouders bij het kinderdagverblijf. Dit komt zowel bij het dagelijks contact als ook bij bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld uitstapjes, ouderbijeenkomsten en oudercommissie) tot uiting. Wij hechten belang aan het dagelijks praatje bij het brengen en halen van de kinderen. Bovendien heeft ieder kind een eigen schriftje waarin de belangrijke gebeurtenissen vermeld staan over hun verblijf bij kinderdagverblijf MaMo. Wij hebben 1 keer in het jaar een oudergesprek en op verzoek van de ouder kan dit vaker gedaan worden. We werken dan met checklisten, die de ouder dan ook mee naar huis krijgt. Met het gesprek leggen we ze naast elkaar en zo voeren wij het gesprek.

Regelmatig gaan er nieuwsbrieven verschijnen met informatie en actualiteiten over het kinderdagverblijf MaMo. Alle ouders ontvangen dan deze brief. Ook in deze brief zal staan wat de bezigheden zijn van de oudercommissie.

Gezondheid
We houden de gezondheid van de kinderen goed in de gaten. Als een kind ziek is en/of koorts heeft, kan een kind niet naar ons gebracht worden. We achten ons op zo’n moment niet voldoende in staat om een ziek kind de gewenste zorg en aandacht te geven. Als kinderen ziek worden tijdens hun verblijf bij ons op het kinderdagverblijf nemen wij contact op met de ouders en overleggen samen hoe het verder zal moeten gaan. Belangrijk aandachtspunt bij zieke kinderen is, voor de leidsters en voor de ouders, het eventuele besmettingsgevaar.

Speelruimte en speelgoed
Onze open lichte ruimte is zo ingedeeld dat de kinderen zonder directe begeleiding daar veilig kunnen spelen. We beschikken naast de gemeenschappelijke ruimte over 1 slaapkamer, een keuken en toiletruimte die beiden zijn afgesloten met een trap/deur hekje. Tevens is er nog een kelder dat als opslag gebruikt zal worden, maar daar komen de kinderen niet. In de gemeenschappelijke ruimte zijn diverse hoekjes gecreëerd. Een knuffelhoek tevens leeshoekje, box gedeelte met daaronder een speelruimte die ook geschikt is voor de groteren. We hebben een hoge eettafel en een hoge bank die daar bij hoort waar de kinderen in kunnen plaatsnemen met eten en diverse activiteiten die we aan de tafel doen. Aan en op de bank kunnen stoeltjes geklikt worden, zodat de kleintjes er ook aan kunnen zitten.

Wat al eerder vermeld werd over de ruimtes van de keuken en toilet; die zijn voorzien van een hekje, zodat er toezicht altijd is over de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast hebben wij een speelplaatsje. Wij kunnen daar gebruik van maken door de openslaande deuren te openen. Tevens is het speelplaatsje voorzien van een muur erom heen en ook een stalen hek daarop. Waardoor het uiterst veilig is voor de kinderen in de tuin. De tuin is voorzien van een zandbak en diverse speelmaterialen. Het buitenspeelgoed is voor diverse leeftijden. In de zomer zorgen wij voor verkoeling en zetten wij een zwembadje op.

Met diverse speelmaterialen en diverse soorten speelgoed proberen we de kinderen altijd uit te dagen. Door onder andere steeds nieuwe dingen aan te bieden. We beschikken over speelgoed voor diverse leeftijdscategorieën. Regelmatig schaffen wij speelgoed aan, zodat we ook voldoende kunnen blijven variëren. In de hele ruimte is speelgoed direct voor alle kinderen beschikbaar. Daarnaast is er ook speelgoed waar kinderen pas na overleg met de leidsters mee kunnen spelen.

De ruimtes worden dagelijks schoongemaakt door de leidsters en iedere avond voor het weggaan gestofzuigd en gedweild, zodat alles weer schoon is voor de volgende dag.

Plaatsingsbeleid
Na de inschrijving zorgen wij zo snel mogelijk voor plaatsing van uw kindje. Enkele weken voor de plaatsing van uw kind nemen wij contact met de ouders op en maken wij een afspraak voor een gesprek met een van de leidsters. De leidster die uw kindje het meest zal zien zal het gesprek voeren. Tijdens het gesprek ontvangen ouders/verzorgers (nogmaals) informatie over de gang van zaken in het kinderdagverblijf MaMo. Eventuele vragen worden beantwoord. Ook leiden wij u rond en maken wij afspraken over de wenperiode.

Ieder kind is welkom bij het kinderdagverblijf MaMo. Alleen indien de begeleiding veel zwaarder is vanwege een handicap of speciale verzorging kunnen wij tot de conclusie komen dat kinderdagverblijf MaMo niet de juiste aandacht en verzorging aan uw kind kan bieden. Kinderdagverblijf MaMo is dan niet de juiste plaats voor uw kindje.

Wennen
In overleg met de ouders worden afspraken gemaakt over het wennen van het kindje bij het kinderdagverblijf. Mede afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt hier een invulling aangegeven. Soms start de opvang door samen met de ouders even te spelen, andere kinderen komen meteen voor enkele uurtjes. Altijd word het brengen en halen voor de eerste keren op een rustig moment gepland. Zo kan het verblijf goed voorgesproken worden en kunnen de eerste ervaringen achteraf ook goed uitgewisseld worden. De leidsters observeren het nieuwe kind nauwlettend en sluiten verder zoveel mogelijk aan bij het tempo van het nieuwe kindje.

Protocollen
Voor een aantal zaken hebben wij protocollen vastgesteld. Hierin wordt precies omschreven hoe te handelen bij een aantal specifieke gebeurtenissen. Denk hierbij aan; medicijngebruik, buikligging, kinderziektes enzovoort. Deze protocollen zijn aanwezig.

Tot slot
Dit pedagogisch beleidsplan biedt ouders en leidsters inzicht in de pedagogische grondbeginselen van ons kinderdagverblijf en is tevens de leidraad voor de dagelijkse omgang met uw kinderen. Wij hebben bewust gekozen voor de hierboven beschreven vorm van de opvang. Deze vorm sluit het beste aan bij onze ideeën om samen met ouders te zorgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar. Wij hechten dan ook groot belang aan kleinschalige kinderopvang en goede communicatie tussen leidsters en ouders. Samenspraak zal mogelijk leiden tot verdieping en andere inzichten. Ons pedagogisch beleidsplan is dan ook geen eindproduct. Regelmatig zullen wij het plan herzien aan de hand van deze wisselwerking tussen ouders, kinderen en leidsters.

Bijlage 1 betekenis van een verticale groep

Voordelen van een verticale groep:

 1. Een verticale groep is vergelijkbaar met een gezinsituatie.
 2. Het kind kan naar eigen behoefte spelen met leeftijdsgenootjes, maar ook met oudere en/of jongere kinderen omgaan.
 3. Er is continuïteit; de kinderen blijven langer bij elkaar, leren met elkaar om te gaan en hebben steeds dezelfde leidsters.
 4. De band van de leidsters met de ouders wordt intensiever, omdat men 4 jaar lang met elkaar te maken heeft.
 5. Omdat niet alle kinderen hetzelfde ritme hebben (van slapen, eten etcetera) is er meer tijd om de kinderen individuele aandacht te geven.
 6. De kleinere kinderen nemen gedragregels, zoals handen wassen en opruimen, over van de grote kinderen.
 7. Ook zien kleinere kinderen dat de oudere kinderen geen luier meer dragen en gebruik maken van een toiletje. Dit stimuleert veel kinderen in hun zindelijkheidstraining.
 8. De verticale groep stimuleert ook de taalontwikkeling. De kleintjes horen het praten en zingen van de oudere kinderen en proberen al mee te doen.
 9. Voor de “grotere” kinderen is het fijn om af en toe weer eens “ klein” te kunnen zijn.
 10. Er is minder competitie, omdat er steeds dezelfde kinderen zijn.
 11. De kinderen kunnen zich aan elkaar optrekken en spelen met kinderen of spelletjes doen waar ze eigenlijk nog te klein voor zijn. Dit vormt voor veel kinderen een grote uitdaging.
 12. De oudere peuter leert rekening te houden met de kleinere kinderen binnen de groep.
 13. Het kind is niet steeds de jongste in een groep. Het is ook een periode de middelste en de oudste.
 14. Kenmerken die horen bij een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld koppigheid) vallen in een verticale groep minder op, zodat er ook minder aandacht aan hoeft te worden besteed.
 15. Voor de leidsters betekent het dat zij gelijktijdig met verschillende ontwikkelingen te maken hebben. Dit zorgt voor een boeiende en uitdagende functie.
 16. Broertjes en zusjes zitten in dezelfde groep.

Nadelen van een verticale groep

 1. Kleinere kinderen leren soms minder leuke dingen van de oudere kinderen.
 2. Het vraagt van de leidsters meer energie en flexibiliteit.

 

23-01-11